Search
วันพฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2021
  • :
  • :
Latest Update

จ.สมุทรสงครามจัดแถลงข่าวเปิดเมืองกินฟรี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2016-06-24_00.47.49.jpg

                     เมื่อ21 มิ.ย.59 นางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน แถลงข่าวการจัดงาน “เปิดเมืองกินฟรี” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ซึ่งในปี 2559 เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 และเป็นโอกาสที่จังหวัดสมุทรสงครามมีอายุครบ 500 กว่าปี การจัดงาน “เปิดเมืองกินฟรี”ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 16.30 น. ณ บริเวณลานสามแยกบายพาส ตรงข้ามวัดใหญ่ ถนนสมุทรสงคราม – บางแพ ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ทุกคนมีความตั้งใจในการทำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งเป็นศูนย์รวมแห่งความจงรักภักดี และศูนย์รวมแห่งความรักความสามัคคีของคนในชาติ ได้มีการบูรณาการการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ตามแนวทางประชารัฐ โดยมีทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ชมรมร้านอาหาร กลุ่มเครือข่าย OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคประชาชน มาร่วมกันออกร้านทั้งอาหารคาวหวาน ผลไม้ ขนมหวานมากมาย ตอนนี้มีแจ้งเข้ามากว่า 100 ร้าน ให้ทุกคนที่มาร่วมงานได้ทานฟรีทุกอย่างอย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ลงมือทำเมนูผัดไทยโบราณแจกผู้ที่มาร่วมแถลงข่าว พร้อมเชิญชวนผู้มาร่วมแถลงข่าวและสื่อมวลชนร่วมทานอาหารฟรีทุกอย่างที่สำคัญไม่ใช้โฟมในการใส่อาหารอีกด้วยเพื่อเป็นการลดขยะ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม