Search
วันพฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2021
  • :
  • :
Latest Update

“จ่ายครั้งเดียว เที่ยวได้ตลอด”

1467184298847.jpg

 

                  สัมผัสวัฒนธรรมสองฝั่งโขง กับโปรแกรมสุดประหยัด พักโรงแรมใหม่ พักห้องละ 2 ท่าน  ฝั่งไทย เข้านมัสการองค์หลวงพ่อพระใส ที่วัดโพธิ์ชัย วัดคู่บ้านคู่เมืองของชาว จังหวัดหนองคาย ชมพระพุทธรูปองค์ใหญ่ แบบปรางค์ต่างๆ มากมาย ที่ศาลาแก้วกู่ ชมบรรยากาศริมฝั่งโขง รอบพระธาตุกลางน้ำ ที่ตำบลวัดธาตุ ที่ซึ่งมีชาวบ้านเคยเห็นพญานาค ขึ้นมาเล่นน้ำ เลือกซื้อสินค้าที่ตลาดท่าเสด็จ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าราคาถูก จากกลุ่มประเทศอินโดจีน อาทิตย์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ผ้าไหมเครื่องครัว และขนมขบเคี้ยวต่างๆ ในราคาประหยัด

studio_20160629_142045.jpg
                    ฝั่งลาว  นำท่านเดินทางสู่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย เดินทางข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาว หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางไปยัง   “นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ” บ้านพี่เมืองน้องของไทย นำท่านชมความสวยงามของเมืองหลวง   พร้อมสักการะพระธาตุหลวงพระธาตุองค์สีทองเด่นเป็นสง่า  พระธาตุคู่บ้านคู่เมือง ของลาว กล่าวกันว่า ผู้ใดมาเยือนนครเวียงจันทร์แล้ว ไม่ได้มาสักการะพระธาตุหลวง จะถือว่า มาไม่ถึงเวียงจันทน์ จากนั้นนำท่านชมประตูชัย อนุสาวรีย์แห่งชัยชนะ      ที่สร้างขึ้นในสมัยฝรั่งเศสยึดครองลาวเป็นอาณานิคม วัดพระแก้ว โบราณสถานที่เคยเป็นประดิษฐานพระแก้วมรกต ถึง 214 ปี ก่อนที่จะมีการอัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม จากนั้นนำท่านกราบไหว้ เจ้าแม่ศรีหลักเมือง ที่วัดศรีเมือง เดินชอปปิ้งที่ตลาดจีน เลือกซื้อกระเป๋า เครื่องหนังจากจีนเดินชมและเลือกซื้อสินค้าที่ตลาดเช้า เครื่องไม้แกะสลัก เครื่องเงินทอง ผ้าไหม แผ่นหนังซีดี หรือ dvd และนาฬิกา เลือกซื้อสินค้าที่ร้านปลอดภาษี duty free เช่น บุหรี่ ช็อกโกแลต โทรศัพท์มือถือราคาถูกๆ

studio_20160629_142128.jpg

                  อัตราค่าบริการรวม ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น ค่าที่พัก 1 คืน ค่าอาหาร 6 มื้อ ค่าธรรมเนียมเข้าประเทศลาว ค่ารถท่องเที่ยวในประเทศลาว ค่าไกด์นำเที่ยวในลาว ของว่างระหว่างทาง ค่าประกันเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 100,000 บาท ค่าอัตรา บริการไม่รวม ค่าทิปไกด์คนขับรถค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆเช่นค่าโทรศัพท์ค่าอาหารที่สั่งนอกเหนือรายการราคา 3,500 บาท

    สนใจโทร 098- 262- 0443 ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ไว้วางใจใช้บริการจ่ายครั้งเดียว เที่ยวได้ตลอด “สนุกสุขใจไปกับเรา

                     “บ้านใหม่กรุ๊ป กาญจนบุรี”