Search
วันพฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2021
  • :
  • :
Latest Update

ททท. จัดประชุมการแผนตลาดการท่องเที่ยวประจำปี (TATAP) วางกรอบ ทิศทางการตลาดปี 2560

20160704092241_IMG_829920160704092524_IMG_8312

 

                   เช้าวันนี้  (4 กรกฎาคม 2559) ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น  นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดทำแผนตลาดการท่องเที่ยวประจำปี 2560 หรือ TAT Action Plan ของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำหรับใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานและเป็นทิศทางเดียวกันในการทำการตลาดในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งระบบ  โดยมีคณะกรรมการ  ผู้บริหาร  ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. ในทุกภูมิภาคทั่วโลกเข้าร่วมประชุมจัดทำแผน ตั้งแต่วันที่ 4-7 กรกฎาคม 2559

การจัดประชุมแผนการตลาดการท่องเที่ยว นับเป็นมาตรฐานสำคัญในการดำเนินงานเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองและความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)                ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นการเพิ่มช่องทางความร่วมมือแสวงหาพันธมิตรเพื่อบูรณาการด้านการตลาดร่วมกันประกอบข้อมูลอ้างอิงเพื่อการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์การท่องเที่ยว การวางตำแหน่งทางการตลาด  การตลาดเชิงกลยุทธ์ อันจะช่วยพัฒนาขีดความสามารถให้เหนือคู่แข่งขัน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร ทั้งในด้านส่งเสริมตลาดเฉพาะกลุ่ม การตอกย้ำประชาสัมพันธ์แบรนด์อะเมซิ่ง ไทยแลนด์ ให้เกิดความแข็งแกร่งควบคู่กับการส่งเสริมสินค้าพร้อมขาย โดยแบ่งการประชุมออกเป็นหัวข้อต่างๆ อาทิ  ทิศทางสู่เป้าหมายปี 2560 ตามแผนวิสาหกิจ  ความเชื่อมโยงกระบวนการสินค้า–สื่อสาร-ตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศปี 2560 การส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืนตามแนวทาง Inclusive Tourism  กระบวนการเตรียมสินค้า Local Experience และผลักดันสู่การขาย และ กระบวนการดำเนินงานแผนงาน Issue-based ปี 2560 เป็นต้น

ทั้งนี้ จะดำเนินแผนการตลาดที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการท่องเที่ยวซึ่งผ่านคณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติแล้ว โดยจะเน้นผสานความร่วมมือด้านการตลาดอย่างเป็นองค์รวมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เพื่อช่วยกันยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยมุ่งสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน ภายใต้เป้าหมายอัตราการเติบโตของรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ทั้งตลาดต่างประเทศและตลาดในประเทศ ประมาณเม็ดเงิน 2.41 ล้านล้านบาท (ตลาดต่างประเทศ 1.56 ล้านล้านบาท และตลาดในประเทศ 8.5 แสนล้านล้านบาท)  ดังนั้นการจัดทำแผนการตลาดการท่องเที่ยว จึงถือเป็นความจำเป็นอย่างยิ่ง ต่อการตั้งรับทางการตลาด โดยใช้ข้อมูลสำคัญ ๆ  มาพิจารณาหารือในเชิงลึก ถึงความเหมาะสมของสินค้า ที่สอดรับกับความต้องการของ

2/…

กองประชาสัมพันธ์ในประเทศ   ททท.

1600  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2250 5500 ต่อ 4520-22  โทรสาร  0 2250 5681-3 www.tatnewsthai.com  e-mail:prdiv5@tat.or.th

 

-2-

ตลาด ด้วยการสร้างจุดขายที่แตกต่าง ชูภาพลักษณ์ที่โดดเด่นของแต่ละพื้นที่ซึ่งจะได้ออกมาเป็นข้อสรุปในการแถลงแผนการตลาดการท่องเที่ยว สู่ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชน ได้รับทราบทั่วกัน   ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559