Search
วันพฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2021
  • :
  • :
Latest Update

สืบสานประเพณี ของดีบางแพ

สืบสานประเพณี ของดีบางแพ (1)สืบสานประเพณี ของดีบางแพ (2)

วันที่จัดงาน      8-12 กุมภาพันธ์ 2560

สถานที่จัดงาน  ลานเอนกประสงค์ ข้างที่ทำการไปรษณีย์บางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

ไฮไลท์ของงาน  ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม การออกร้านแสดงงานหัตถกรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของชาวอำเภอบางแพที่โดดเด่น การแข่งขันกินกุ้ง การจำหน่ายกุ้งก้ามกรามและกุ้งเผา สดจากแหล่งเพาะเลี้ยงในอำเภอบางแพ การจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าทางการเกษตร พืชผักและผลไม้สดจากสวน

ติดต่อสอบถาม ที่ว่าการอำเภอบางแพ โทรศัพท์ 032 381067