Search
วันพฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2021
  • :
  • :
Latest Update

จ.สระบุรี ขอเชิญเที่ยวงานประจำปี ปิดทองรอยพระพุทธบาทนมัสการพระพุทธบาทเจ้าน้อย 10กพ.-12กพ.2560

26904

                   ขอเชิญเที่ยวงานประจำปี ปิดทองรอยพระพุทธบาทนมัสการพระพุทธบาทเจ้าน้อย  ต.สองคอน อ.เเก่งคอย จ.สระบุรี 10กพ.-12กพ.2560

       รอยพระพุทธบาท ปรากฏได้ด้วยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ใช้พลังจิตเพ่งกสิณ ให้หินเป็นน้ำหรืออ่อนนุ่ม แล้วประทับรอยปรากฏให้เห็น อธิษฐานให้เล็ก ใหญ่ได้ตามความปรารถนา รอยพระพุทธบาทที่ปรากฏนี้ เป็นรูปธรรมและนามธรรม มีพลังอานุภาพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสถิตอยู่ เหตุนี้ พระพุทธองค์ทรงเห็นว่าสถานที่นี้ เป็นที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาจึงประทับรอยพระบาทไว้ รอยพระพุทธบาทน้อย มีขนาด กว้าง ๑ ศอกเศษ ยาว ๓ ศอก ประดิษฐานบนเนินเขา ท่ามกลางทัศนียภาพที่สวยงาม ภูเขาสีเงินยวง ล้อมรอบ มีน้ำซับภายในรอย  พระพุทธบาท และรายรอบไหลรินไม่เหือดแห้ง

                     พุทธศักราช ๒๔๐๓ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ พระองค์ทรงโปรดให้พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นพระอนุชา เสด็จมาเพื่อสร้างเมืองหลวงแห่งใหม่ เนื่องจากกรุงเทพมหานครฯ ไม่ปลอดภัยจากการล่าอาณานิคมของชาวตะวันตก พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างพระบวรราชวัง   สีทา ที่หมู่บ้านสีทา ริมแม่น้ำป่าสัก ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  พระองค์ใช้เป็นที่ประทับพักผ่อนตอนเสด็จมานมัสการรอยพระพุทธบาทน้อยและนมัสการหลวงพ่อใหญ่  พระพุทธรูปโบราณ ประดิษฐานในถ้ำบนภูเขาพระพุทธบาทน้อย  ปีพุทธศักราช ๒๔๖๑ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เสด็จนมัสการรอยพระพุทธบาทน้อยและนมัสการหลวงพ่อใหญ่ ทรงจารึกพระนามาภิไธย และลายพระหัตถ์ประทับไว้บนหน้าผาหิน ด้านหน้าประตูถ้ำหลวงพ่อใหญ่ กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนรอยพระพุทธบาทน้อย ปี ๒๔๘๗

                     จากนั้นพุทธศาสนิกชนที่ศรัทธาเลื่อมใส ต่างพากันจารึกรอนแรมมา สักการะบูชาจากทั่วทิศานุทิศ เพื่อให้กระแสจิตเกิดความเคารพ ศรัทธาเลื่อมใส รำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า“ธรรมจักรประกาศแล้วที่เขาแก้วสระบุรี” เป็นคำบอกกล่าวของศิษย์ปฏิบัติธรรม สายหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด สถานที่แห่งนี้ นับเป็นปูชนียสถานทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญแห่งหนึ่งของไทย ซึ่งมีหลักฐาน ตำนานท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมสนับสนุน สันนิษฐานได้ว่าเป็นสถานที่ ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา ในการโปรดปัญจวัคคี ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันอานิสงส์ หากบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือนักบวชมีความเลื่อมใส รอยพระพุทธบาทอันประเสริฐ ได้สร้าง ได้เขียน ได้ไหว้และได้ฟังด้วยจิตปสาทะ ก็จะมีอานิสงส์ มิอาจนับได้แล ก็จะพ้นเสียยังสรรพเคราะห์ อุบาทว์ กังวลอันตรายทั้งมวล จะมอดไหม้หมดเสีย ยังบาปกรรมอันตนได้กระทำมานั้นแล และเป็นเหตุให้พ้นได้ ว่ายรอดจอดถึงเวียงแก้ว กล่าวแล้วคือนิพพานโดยมิต้องสงสัย