Search
วันพฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2021
  • :
  • :
Latest Update

ผู้บริหาร ททท. ร่วมประชุมแผนตลาดการท่องเที่ยว ปี 2561 มุ่งสู่ยุคแห่งการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรมอย่าง รอบด้านบนพื้นฐานแห่งความพอดีพอเพียง

19911643_1766047323409974_1526323470_o

                      เมื่อวันที่(11 กรกฎาคม 2560) นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยว ปี 2561 ให้แก่ผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)   ในการประชุมบูรณาการแผนปฏิบัติการ ททท. ประจำปี 2561 ( Tourism Authority of Thailand Action Plan 2018 : TATAP 2018) เพื่อวางแนวทางในการกำหนดทิศทางการทำงานในปี 2561  โดยมีคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. ในทุกภูมิภาคทั่วโลกเข้าร่วมประชุมจัดทำแผน ตั้งแต่วันที่ 11 – 14 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

19893669_1766047343409972_1711722435_o

                    นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า การประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการของ ททท. ในแต่ละปี จะนำผลการดำเนินงานที่ผ่านมาวิเคราะห์ร่วมกับปัญหา อุปสรรค ผลสำเร็จ แนวโน้มตลาด สถานการณ์ทั้งในและต่างประเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร รวมทั้งเป้าหมาย เพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติงานในปีถัดไป โดยจะผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการในแต่ละด้านอย่างเข้มข้น  อีกทั้ง รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และกระชับความร่วมมือกับพันธมิตรเดิม แสวงหาพันธมิตรใหม่เพื่อบูรณาการด้านการตลาดร่วมกัน โดยการประชุมครั้งนี้ ททท. มุ่งเน้นการวางแผนการทำงานเชิงบูรณาการอย่างจริงจัง เพื่อลดความซ้ำซ้อนของการใช้ทรัพยากรทุกส่วน ทั้งคน งบประมาณ เวลา นำไปสู่การทำงานที่รวดเร็วและยังประโยชน์ร่วมกัน อีกทั้ง ได้มุ่งสู่การทำงานการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรมตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล คือ การเห็นคุณค่าของคน ชุมชน และวิถีถิ่น ให้ความเคารพและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน   การสร้างความแข็งแกร่งจากภายใน ซึ่งจะสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และการปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกโดยองค์รวม รวมทั้งก้าวให้ทันเทคโนโลยีที่เข้ามาเป็นปัจจัยหนึ่งในการดำเนินชีวิต  โดยทั้งหมดอยู่บนพื้นฐานของความพอดีพอเพียง ทำความเข้าใจและลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่ส่งผลเป็นประโยชน์แก่สังคมและเศรษฐกิจอย่างแท้จริง

19866993_1766047246743315_1196020197_o

                     ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการเพิ่มเนื้อหาเพื่อเปิดมุมมองด้านการท่องเที่ยวให้กับผู้เข้าประชุมทุกคน ได้แก่ การบรรยาย ในหัวข้อ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ Thailand 4.0” โดย ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  หัวข้อ “แนวคิดของผู้ประกอบการท่องเที่ยวในยุค 4.0 ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดย นายพนาสิน  ธนบดีสกุล บริษัท ธนบดีเดคอร์เซรามิค จำกัด  หัวข้อ “แนวทางขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่เศรษฐกิจยุคดิจิตอล” โดย ดร.ธีรศานต์  สหัสสพาศน์ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ หัวข้อ “แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองดาวรุ่ง (จังหวัดราชบุรี)” โดย           นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

 

                  ผู้ว่าการ ททท. กล่าวเพิ่มเติมว่า การมาประชุมในจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นเมืองในโครงการ “12 เมืองต้องห้าม … พลาด” หรือเมืองดาวรุ่งในครั้งนี้ ถือเป็นการได้สัมผัสจังหวัดที่ประสบความสำเร็จในการวางตำแหน่งของจังหวัดด้านการท่องเที่ยวที่มุ่งสู่รายได้มากกว่าจำนวนนักท่องเที่ยว ปรากฏตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ชัดเจน โดยกรมการท่องเที่ยว ได้เปิดเผยข้อมูลว่าจังหวัดราชบุรี มีอัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ย 3 ปี (ปี 2556-2558) เพิ่มขึ้น 14.24  (ทั่วประเทศ  เพิ่มขึ้น 10.25) ค่าใช้จ่ายต่อการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัด 1 ครั้ง เพิ่มขึ้น 8.12 (ทั่วประเทศ เพิ่มขึ้น 3.05) และมีจำนวนผู้เยี่ยมเยือน เพิ่มขึ้น 5.65 (ทั่วประเทศ  เพิ่มขึ้น 6.99)  อันเป็นแนวทางที่เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ทั้งนี้ ททท. จะนำเสนอและแถลงทิศทางการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว ปี 2561 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องเพลนารี ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สู่ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชน ได้รับทราบทั่วกัน