Search
วันพฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2021
  • :
  • :
Latest Update

ประชาชน 2 แผ่นดินไทย-เมียนมา ดึงพลังบวรสร้างจิตสำนึกน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

21078668_1470004713076632_7718111114179796686_n


                                    วันที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30 น. ณ ลานวัฒนธรรมสองแผ่นดิน วัดพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการสนับสนุนในการดำเนินโครงการ จากพระเดชพระคุณ พระครูประทีปกาญจนธรรม(หลวงพ่อเต้) เจ้าอาวาสวัดพุน้ำร้อนรัตนคีรี โดยนายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมชุมชนคุณธรรม(สองแผ่นดิน) พร้อมด้วยนายประสาน สงวนพันธ์ นายก อบต.บ้านเก่า นายอภิรัฐ สงบจิต ผู้ใหญ่บ้านพุน้ำร้อน นางสาวจิตรภากร บุญรักษา ประธานวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ไทย-เมียนมา พุน้ำร้อน นายเล็ก ผู้ใหญ่บ้านทิธะ จ.ทวาย ประเทศเมียนมา นายวันเตน อ่างทองประธานชุมชนหงสาวดีบ้านพุน้ำร้อน หน่วยงาน ข้าราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ประชาชนทั้งสองแผ่นดิน ไทย-เมียนมา โดยนมี นางสาวทองเพียร พูนเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุน้ำร้อนรัตนคีรี (อบต.บ้านเก่า1) กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ นายจรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ไวยาวัจกรวัดพุน้ำร้อนรัตนคีรี กล่าวต้อนรับและนางสุรัตน์ โพธิ์ทอง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ นางสาวเวธกา เสวครบุรี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการผู้ประสานงานและติดตามผลการดำเนินงานของวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี
เนื่องจากโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ชุมชนนำพลังบวร บ้าน วัด โรงเรียน เป็นการสร้างจิตสำนึกและกระตุ้นให้เกิดการเป็นพลังของคนในชุมชน สอง แผ่นดินไทย – เมียนมา ให้คนในชุมชนเกิดความรักความสามัคคีและมีพลังที่จะสร้างความเข้มแข็งตลอดจนให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ เคลื่อนการพัฒนาด้าน คุณธรรม จริยธรรม เศรษฐกิจพอเพียงและสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีงามของคน สองแผ่นดิน เพื่อ บูรณาการ การทำงานร่วมกันและพึ่งพาตนเองได้ ด้วยความพอเพียงมีความอยู่ดีกินดี โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชุมชนคุณธรรมทั้งสองแผ่นดิน โดยมีการแสดงนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้นแบบ นิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และนิทรรศการวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนสองแผ่นดินศิลปะการแสดงสองแผ่นดิน จากโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว ชุมชนหงสาวดี บ้านพุน้ำร้อน โรงเรียนบ้านทิธะ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยวิสาหกิจชุมชนบ้านพุน้ำร้อนเศรษฐกิจพอเพียงไทย – เมียนมา กิจกรรมสาธิตทำอาหารท้องถิ่น โดยชุมชนหงสาวดี บ้านพุน้ำร้อนและชุมชนที่ทำกิจกรรมปฏิบัติธรรมและกิจกรรมทำความสะอาดสาธารณประโยชน์เพื่อเป็นการขับเคลื่อนและสารสัมพันธ์โครงการชุมชนคุณธรรมสองแผ่นดินในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อ ไป.