Search
วันพฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2021
  • :
  • :
Latest Update

“โครงการท่องเที่ยววิถีเกษตรครั้งที่ 1”

20170905_100537

20170905_09134520170905_08460420170905_09054720170905_090319

     เมื่อวัน อังคารที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีเปิด”โครงการท่องเที่ยววิถีเกษตรครั้งที่ 1″ พร้อมมอบนโยบาย ณ.ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ต.หนองสาหร่าย อ.เภอพนมทวนจ.กาญจนบุรี จัดโดยจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนางสาวจรรยารักษ์ สาธิตกิจ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี นายวิศรุต อินแหยม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกาญจนบุรี  นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ว่าที่พันตรีสุเนตร ทองดี พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอพนมทวน นายชนะ สุขพรหม นายกเทศมนตรีตำบลหนองสาหร่าย นายแรม เชียงกา ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลหนองสาหร่าย พร้อมทั้งผู้แทนส่วนราชการ และชุมชนหนองสาหร่ายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการในพิธีเปิด

20170905_100359

20170905_100332

   ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา ได้อนุมัติงบประมาณ ให้กับจังหวัดกาญจนบุรีโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อดำเนินโครงการท่องเที่ยววิถีเกษตรซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีเกษตรเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรให้มีความพร้อม และมีความสามารถในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยววิถีเกษตรและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรสร้างกระแสการรับรู้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการท่องเที่ยววิถีเกษตร

20170905_10441820170905_10464020170905_10470320170905_11014320170905_10383920170905_105934

การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมพื้นฐานในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงจุดเด่นและเนื้อหาที่สำคัญของแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรและขับเคลื่อนการดำเนินงาน 6 เรื่องประกอบด้วยกลุ่มสถานที่ท่องเที่ยวโฮมสเตย์ การท่องเที่ยวแบบเช้าไปเย็นกลับกิจกรรมร่วม สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและผลิตภัณฑ์แปรรูป otop ซึ่งได้กำหนดชุมชนเป้าหมายจำนวน 3 ชุมชนที่มีศักยภาพเป็นชุมชนนำร่องคือชุมชนหนองสาหร่ายชุมชนบ้านหนองขาวและชุมชนห้วยสะพานสามัคคี