Search
วันพฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2021
  • :
  • :
Latest Update

กฟผ. 24 แห่ง คว้าโล่รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ระดับประเทศ ปี 2560

ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ รับโล่รางวัล

 

                            กฟผ. 24  แห่ง เข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ปี 2560 ในงาน Thailand Labour Managemant Excellence Award 2017  โดยมีหน่วยงาน กฟผ. คว้ารางวัลระดับแพลทินัม 18 แห่ง รางวัล ระดับเพชร 1 แห่ง และรางวัลระดับทอง 5 แห่ง โดยมี เขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี  เป็นผู้นำได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ 17 ปี แพลทินัม ประจำปี 2560

                    เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560ที่ผ่านมา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดงาน Thailand Labour Management Excellence Award 2017 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานในพิธีรับรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และพลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยจัดพิธีรับรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จำนวน 3 รางวัล                       ได้แก่ รางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2560 จำนวย 3 บริษัท รางวัลสถานประกอบกิจการที่ธำรงรักษาระบบมาตรฐานแรงงานไทย ต่อเนื่อง 10 ปี  ประจำปี 2560 จำนวน 13 บริษัท และรางวัลสถานประกอบกิจการที่ธำรงรักษาระบบมาตรฐานแรงงานไทย ต่อเนื่อง 5 ปี จำนวน 25 แห่ง ต่อมาประธานถ่ายภาพกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและผู้รับรางวัล และจัดพิธีเปิดงานมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2017 จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบของที่ระลึกให้ประธาน และถ่ายภาพร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและผู้บริหารกระทรวงแรงงานและประธานเดินเยี่ยมชมบอร์ด

ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ และคณะผู้บริหาร

ต่อมา นายดิลก ธโนศวรรย์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ (อขว.) นำผู้แทน คณะกรรมการความปลอดภัย                      อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2017 โดยมีพลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวแสดงความยินดีกับสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัล และมอบรางวัล ได้แก่ รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการที่ธำรงรักษาระบบมาตรฐานแรงงานไทยต่อเนื่อง    10 ปี จำนวน 13 แห่ง รางวัลเกียรติยศสูงสุดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 15 ปี ติดต่อกัน พ.ศ.2546-2560) จำนวน 6 แห่ง และรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย               อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2560 ระดับประเทศ ปีที่ 15 ติดต่อกันขึ้นไป (แพลทินัม) จำนวน   40 แห่ง ต่อมาปลัดกระทรวงแรงงาน (หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ) มอบรางวัล รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 10 ปี ติดต่อกัน (พ.ศ.2551-2560) จำนวน 42 แห่ง รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2560 ระดับประเทศ ปีที่ 10 ติดต่อกันขึ้นไป (แพลทินัม) จำนวน 96 แห่ง อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (นายสุเมธ มโหสถ) มอบรางวัล รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการที่ธำรงรักษาระบบมาตรฐานแรงงานไทยต่อเนื่อง 5 ปี จำนวน 25 แห่ง รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปี  ติดต่อกัน (พ.ศ.2556-2560) จำนวน 95 แห่ง รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2560 ระดับประเทศ ปีที่ 5 ติดต่อกัน (เพขร) จำนวน   30 แห่ง รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (นายอภิญญา สุจริตตานันท์) มอบรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2560 จำนวน 169 แห่ง รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน) มอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2560 ระดับประเทศ ปีที่ 1 (ทอง)  จำนวน 102 แห่ง พร้อมมอบประกาศนียบัตร รางวัลคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานดีเด่น ระดับประเทศ จำนวน 5 แห่ง รางวัลหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย ดีเด่นระดับประเทศ จำนวน 3 คน และรางวัลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ ดีเด่น ระดับประเทศ จำนวน 13 คน เข้ารับรางวัล

ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ และผู้บริหารสถานประกอบกิจการฯ

                   โดยมี นายดิลก ธโนศวรรย์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ (อขว.) พร้อมผู้บริหาร กฟผ.เขื่อน โรงไฟฟ้า และระบบส่ง   เข้ารับรางวัลฯ จากพลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานมอบรางวัล พร้อมกับหน่วยงาน กฟผ. ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานเขื่อนวชิราลงกรณ ร่วมพิธี ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค   เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ กฟผ. มีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นฯ ทั้งสิ้น 24 แห่ง ได้แก่ สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ระดับประเทศ 17 ปี แพลทินัม ประจำปี 2560 ได้แก่เขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ระดับประเทศ 16 ปี แพลทินัม  ได้แก่ สำนักงานลำภูรา จังหวัดตรัง ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ระดับประเทศ 15 ปี แพลทินัม ได้แก่ เขื่อนท่าทุ่งนา จังหวัดกาญจนบุรี , ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น โรงไฟฟ้าวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จังหวัดสมุทรปราการ สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้าน   ความปลอดภัยฯ ระดับประเทศ 14 ปี แพลทินัม เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี , สำนักงานนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานงานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ , สำนักงานลำปาง 1 จังหวัดลำปาง สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ระดับประเทศ 13 ปี แพลทินัม ได้แก่ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก , สำนักงานนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ระดับประเทศ 11 ปี แพลทินัม ได้แก่ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสกลนคร 1 จังหวัดสกลนคร , เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ระดับประเทศ 10 ปี แพลทินัม ได้แก่ โรงไฟฟ้าลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร , เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี สถานีไฟฟ้าแรงสูงอุบลราชธานี 1 จังหวัดอุบลราชธานี สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ระดับประเทศ 5 ปี เพชร ได้แก่ เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ระดับประเทศ 4 ปี ทอง ได้แก่ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ระดับประเทศ 2 ปี  ทอง ได้แก่  เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ , โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จังหวัดนนทบุรี  โรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา และสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ระดับประเทศ 1 ปี ทอง สำนักงานอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  

                              พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานเปิดงานกล่าวว่า “การมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน Thailand Labour Managemant Excellence Award 2017 ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และการมอบโล่รางวัลให้แก่สถานประกอบกิจการที่ได้การรับรองมาตรฐานแรงงานไทย สถานประกอบกิจการที่มีการสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์และระบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่ดี  ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล นับเป็นตัวอย่างที่น่าชื่นชม และร่วมกันส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการอื่นๆ สามารถบริหารจัดการ ด้านแรงงานให้ประสบความสำเร็จตามแบบอย่างซึ่งจะนำไปสู่การขจัดอุปสรรคด้านแรงงานรัฐบาลมุ่งส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพื่อรองรับนโยบายการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ 4.0  รัฐบาลมุ่งส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพื่อรองรับนโยบายการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจในการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศไทย ก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางเป็นประเทศที่มีรายได้สูงในทุกภาคส่วน โดยเริ่มต้นจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะที่สูงขึ้น มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีอัตลักษณ์ความเป็นไทย มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้ทำงานที่มีคุณค่า และมีความปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อปรับเปลี่ยนภาคบริการทั่วไปให้เป็นบริการมูลค่าสูงและเปลี่ยนแรงงานทั่วไปให้เป็นแรงงานที่มีทักษะสูงขึ้น”รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ และคณะผู้บริหารฯ

                                 พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า “เนื่องในพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Managemant Excellence Award 2017 ขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังสถานประกอบกิจการและลูกจ้างทุกคน ที่สถานประกอบกิจการของท่านได้รับรางวัลและได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ในครั้งนี้ กระทรวงแรงงาน มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างกำลังคนของประเทศให้เป็น “Productive Manpower” จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนของประเทศระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับผู้ใช้แรงงานให้มีหลักประกันที่ดี ได้ทำงานที่มีคุณค่า (Decent Work) ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย มีสภาพการจ้างงานที่เป็นธรรม มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย มีแรงงานสัมพันธ์ที่ดี ได้รับสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสม มีศักยภาพได้มาตรฐานสากล และเพื่อสร้างความมั่งคั่ง ให้แรงงานมีรายได้สูง (High Income) มีผลิตภาพแรงงานสูง (High Productivity) นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

                               นายดิลก ธโนศวรรย์ ผู้อำนวยการขื่อนวชิราลงกรณ (อขว.) ให้สัมภาษณ์ในโอกาสเข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2560 รางวัลระดับประเทศ  17 ปี  แพลทินัม  ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

  1. ขอเรียนถาม อขว. ในโอกาสที่เขื่อนวชิราลงกรณ ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี 2560 รางวัลระดับประเทศ 17 ปี แพลทินัม ขอเรียนถาม อขว. มีความรู้สึกอย่างไรบ้าง

นายดิลก ธโนศวรรย์ อขว. กล่าวว่า “รู้สึกภูมิใจ ที่เขื่อนวชิราลงกรณ ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี 2560 รางวัลระดับประเทศ 17 ปี แพลทินัม  ซึ่งต้องขอขอบคุณผู้ปฏิบัติงานทุกคน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกัน ทำงานด้วยความปลอดภัย เป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งทำให้เขื่อนวชิราลงกรณ ได้รับรางวัลในวันนี้”

  1. ขอเรียนถาม อขว. ท่านมีเคล็ดลับอย่างไร ในการได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน ปี 2560 รางวัลระดับประเทศ 17 ปี แพลทินัม

นายดิลก ธโนศวรรย์ อขว. กล่าวว่า “ในการทำงานต้องคำนึงถึงความปลอดภัย และการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน                     ทั้งด้านบุคลากร หรือทรัพย์สิน แล้วมีการวางแผนปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย มีการบริหารจัดการที่ดี โดยมีคณะกรรมการ  คปอส-อขว. ซึ่งมีตัวแทนจากผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานร่วมกัน พิจารณาร่วมกัน ในเรื่องของงานด้านความปลอดภัย และแก้ไขปัญหาในเรื่องของความปลอดภัย รวมทั้งเราได้ใช้ระบบมาตรฐานสากล มอก.18000 จึงทำให้เราบรรลุเป้าหมาย Zero Accident”

3.วันนี้ มีผู้มาร่วมงาน Thailand Labour Managemant Excellence Award 2017 เป็นจำนวนมาก รวมทั้งชาวเขื่อน    วชิราลงกรณ ที่มาในวันนี้ ทุกท่านได้มาร่วมแสดงความยินดีกับเขื่อนวชิราลงกรณ ในรางวัลอันทรงเกียรตินี้ และเรียน อขว.ได้ฝากถึงผู้ปฏิบัติงานเขื่อนวชิราลงกรณ ที่ไม่ได้มาร่วมงานในวันนี้ แต่มีส่วนร่วมในความสำเร็จในครั้งนี้ด้วย

 นายดิลก ธโนศวรรย์ อขว. กล่าวว่า “ต้องขอขอบคุณผู้ปฏิบัติงานเขื่อนวชิราลงกรณ เป็นอย่างมาก ที่ช่วยกันทำงานให้งานด้านความปลอดภัยของเขื่อนวชิราลงกรณ บรรลุผลสำเร็จ จนได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีว   อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี 2560 รางวัลระดับประเทศ 17 ปี แพลทินัม และหวังว่าพวกเราจะร่วมมือร่วมใจกันทำงานด้วยความปลอดภัย โดยคำนึงถึงความปลอดภัย เป็นอันดับแรก เนื่องจากเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญ ต้องให้ความใส่ใจ   ก็จะช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของพวกเราทุกคน