Search
วันพฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2021
  • :
  • :
Latest Update

” ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ต้นแบบ”

20170916_174134 S1930176
21706616_1487195314690905_2142830138_o

 

                       เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 17.30 น ณ.บริเวณถนนปากแพรกเมืองกาญจนบุรี ประตูเมืองกาญจนบุรี นายณรงค์ รักร้อย. รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดงาน โดยมี นายดำรงค์ มากระจัน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ สนับสนุน ให้จังหวัดกาญจนบุรี จัดงานแสดงจำหน่ายสินค้า” ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ต้นแบบ” ณ.บริเวณถนนปากแพรกเมืองกาญจนบุรี ประตูเมืองกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐาน ของตลาดนัดชุมชนเป็นตลาดนัดชุมชนต้นแบบเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิตประกอบการ OTOP กลุ่มสัมมาชีพชุมชนกลุ่มอาชีพทางการเกษตรและประชาชนทั่วไป ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง ภายในงานมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน มีผู้ผลิตผู้ประกอบการเข้าร่วมจำหน่ายจำนวน 50 ราย

S1930173

S1930172S1930166

S1930167

 

                                จำหน่ายสินค้าชุมชนดีเด่น ผลผลิตทางการเกษตรและอาหารชวนชิม จำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด จำหน่ายสินค้าที่บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดกาญจนบุรี(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด จัดนิทรรศการนำเสนอโมเดลตลาดนัดต้นแบบ ในแนวทางของตลาดคลองผดุงกรุงเกษม และมีการจัดเวทีเสวนา ในหัวข้อ 5 ปีตลาดนัดไทยช่วยไทย สู่การขยายผลในรูปแบบตลาดนัดชุมชนถนนคนเดินปากแพรกเมืองกาญจนบุรี ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ นายดำรงค์ มากะจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน แทนพัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวจรรยารักษ์ สาธิตกิจ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี นายประสิทธิ์หินอ่อน ปลัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ผศ.สุพัตรา ตันติวนิช ประธานที่ปรึกษาถนนคนเดินปากแพรก นายภานุวัฒน์ ศีลแดงจันทร์มณีเวช คณะทำงานด้านวัฒนธรรมถนนคนเดินปากแพรก และนางหัชชพร เสถียรุจิกานนท์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชนประจำปี 2560