Search
วันพฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2021
  • :
  • :
Latest Update

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวกาญจนบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม พร้อมเลือกตั้งนายกสมาคม และเลือกตั้งคณะกรรมการ(ชุดใหม่ )

15079740476331507972456846

 

 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00น. ณ.สำนักงานใหญ่ เลขที่ 428 ถ.เเม่น้ำแคว ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวกาญจนบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม พร้อมเลือกตั้งนายกสมาคม และเลือกตั้งคณะกรรมการ(ชุดใหม่ )  เนื่องจากคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดเก่า ได้หมดวาระลงแล้ว จึงต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ ตามข้อบังคับหมวด 6 ข้อที่ 16 ดังนั้น ผลปรากฏออกมาอย่างเป็นทางการสำหรับการลงคะเเนนเลือกตั้งนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวกาญจนบุรี ที่จะเข้ามาบริหารสมาคมได้แก่พ.อ(พิเศษ)ผศ.ดร.สุรินทร์ จันทร์เพียร ได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวกาญจนบุรี พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่

1507972476516

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวกาญจนบุรี จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว หน่วยงานราชการและสถาบันของเอกชน ยกระดับการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีให้มีมาตรฐาน ส่งเสริมและเผยแพร่การท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตลอดจนศิลปะวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ดำเนินกิจการให้สอดคล้องกับนโยบายทางรัฐบาล ส่งเสริมและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น ตลอดจนให้ความร่วมมือช่วยเหลือกันระหว่างสมาชิก พร้อมทั้งจัดสวัสดิการเพื่อบริการสมาชิก สนับสนุนส่งเสริมเพื่อการกีฬาทุกประเภทศ. แสวงหาแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ส่งเสริมอนุรักษ์พระพุทธศาสนา