Search
วันพฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2021
  • :
  • :
Latest Update

“สืบสานประเพณีลอยกระทง และการแข่งขันเรือยาวเมืองคนสวย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๐”

p1a3stcb4a15g91v4rn2ego31dle9

p1a3stcb4a157u1ia3f1l15141ljl6

longboatphijit-02

 

ประเพณีแข่งขันเรือยาวท้องถิ่นของคนไทย เป็นประเพณีที่สืบสอดกันมาแต่โบราณ และสอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยที่อาศัยอยู่ใกล้น้ำ เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์ประเพณีการแข่งขันเรือยาว และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นร่วมสืบสานประเพณีอันดี ส่งเสริมงานประเพณีให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย สร้างความสามัคคี ความเข้มแข็งของชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของโพธาราม และสร้างกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นเมืองโพธารามอีกด้วย

                นายวิศรุต  อินแหยม ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานกาญจนบุรี เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองโพธาราม ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกาญจนบุรี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พ่อค้า และประชาชนชาวอำเภอโพธาราม กำหนดจัดงาน “สืบสานประเพณีลอยกระทง และการแข่งขันเรือยาวเมืองคนสวย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๐” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำแม่กลอง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม จรรโลงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป

IMG_5888_resize

wat-kongkaram1

ft211

     สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน การจัดการแข่งขันเรือยาวเมืองคนสวย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๐ แบ่งเป็นประเภท ๕๕ ฝีพาย/ประเภท ๓๐ ฝีพาย และ ประเภท ๗ ฝีพาย ชมการประกวดนางนพมาศ การแสดงดนตรี รำวงย้อนยุคร่วมสมัย และการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ททท.สำนักงานกาญจนบุรี จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว เที่ยวงาน “สืบสานประเพณีลอยกระทง และการแข่งขันเรือยาวเมืองคนสวย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๐” ในวันที่ ๑-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำแม่กลอง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี งานนี้นักท่องเที่ยวมีโอกาสเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น ที่สำคัญเป็นกิจกรรมที่ท้องถิ่นจะได้รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ของตนเอง ซึ่งจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนีกในการช่วยกันรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

               นอกจากจะได้เที่ยวงาน สืบสานประเพณีลอยกระทง และการแข่งขันเรือยาวเมืองคนสวยฯ แล้วยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายทั้งธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมประเพณี อาทิเช่น วัดพระศรีอารย์ วัดคงคาราม ตลาดเก่าเจ็ดเสมียน ชมถ้ำค้างคาววัดเขาช่องพราน ชิมอาหารพื้นเมืองเต้าหู้ดำ เป็นต้น

                สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกาญจนบุรี โทรศัพท์  ๐ ๓๔๕๑ ๑๒๐๐, ๐ ๓๔๕๑ ๒๕๐๐ ทุกวันในเวลาราชการ อีเมล์ tatkan@tat.or.th หรือสอบถามได้ทาง http://www.facebook.com/tatkan

 

…………………………………………………………………………………………