Search
วันพุธ 22 สิงหาคม 2018
  • :
  • :
Latest Update

เปิดงาน“ตลาดนัดชายแดน (ไทย-เมียนมา) ครั้งที่ ๑๑”อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

20180119_105656

20180119_105844
                    เมื่อวันศุกร์ที่19 เวลา11.00น. นายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดงาน “ตลาดนัดชายแดน (ไทย-เมียนมา) ครั้งที่ ๑๑” ณ บริเวณเวทีกลางศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้ บ้านพระเจดีย์สามองค์ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายนายวรวิศว์ เมฆนพรัตน์ พาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรีกล่าวรายงานพร้อมด้วย  นายกิตติ พัฒนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี นายปกรณ์ กรรณวัลลี นายอำเภอสังขละบุรี หน่วยงานภาครัฐและเอกชนผู้ประกอบการ OTOP/SMEs, เครือข่ายธุรกิจ Biz Club, วิสาหกิจชุมชน,  ร้านค้าชุมชนท้องถิ่น  ผู้แทนจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  เข้าร่วมพิธีเปิด 

DSCF8431

 

20180119_102443

DSCF8438

DSCF8434

                         ด้วย จังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา ในเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี อำเภอด่านมะขามเตี้ย อำเภอไทรโยค อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี รวมแนวเขตติดต่อคิดเป็นระยะทางประมาณ 347 กิโลเมตร สามารถผ่านแดนได้ตลอดแนวเขตโดยการใช้เส้นทางต่าง ๆ ที่มีมาช้านานตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์ และยังคงมีการใช้เส้นทางเหล่านั้นเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งบริเวณที่ภูมิประเทศเหมาะสมและถูกใช้เป็นทางผ่านแดนดังกล่าวมีมากกว่า 43 ช่องทาง แต่สำหรับการติดต่อซื้อขายระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศส่วนใหญ่ผ่าน “ช่องทางการค้าที่สำคัญ” 4 แห่ง คือ (1) บ้านพระเจดีย์สามองค์ อำเภอสังขละบุรี (2) บ้านพุน้ำร้อน อำเภอเมืองกาญจนบุรี (3) ช่องหินกอง (บ้านอีต่อง) และ (4) ช่องผาสุก อำเภอทองผาภูมิ โดยช่องทางบ้านพระเจดีย์สามองค์ ถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอันดับต้น เนื่องจากได้รับการยกฐานะเป็น “จุดผ่านแดนชั่วคราวด่านพระเจดีย์สามองค์”

20180118_16184620180118_162857

20180118_164127

20180118_160043

                      เมื่อปี 2541 และเป็นช่องทางที่มีประชาชนผ่านเข้าออกมากกว่าจุดอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางผ่านเข้าไปยังตลาดพญาตองซู จังหวัดเมาะละแหม่ง ซึ่งมีสินค้าอุปโภคทั่วไป เช่น พืชผักต่าง ๆ พริก หอม กระเทียม หอมใหญ่ มันฝรั่ง เครื่องเทศ อาหารทะเลแห้งและสด รวมถึง สินค้าพื้นเมืองของพม่า เช่น สบู่ แป้งผัดหน้า บุหรี่พื้นเมือง ผ้าโสร่ง ผ้าถุง สมุนไพร น้ำมันจากสัตว์(เลียงผา) เฟอร์นิเจอร์ไม้ ฯลฯ ส่วนสินค้าผ่านแดนจากประเทศไทยและประเทศอื่น เช่น บุหรี่ เหล้า เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น ดังนั้น มูลค่าการค้าชายแดนของจังหวัดกาญจนบุรี จึงมาจากการค้าขายผ่านจุดผ่านแดนชั่วคราวด่านพระเจดีย์สามองค์เป็นหลัก และมีมูลค่าเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จนถึงปี 2550 ซึ่งเกิดเหตุการณ์ด้านความมั่นคงบริเวณพรมแดนไทย-เมียนมา ทำให้มีการปิดด่านช่องทางบ้านพระเจดีย์สามองค์ และส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการนำเข้าและส่งออกสินค้า ผู้ประกอบการค้าชายแดน ตลอดจนแรงงานของฝั่งพญาตองซู ที่ทำงานในฝั่งไทยแบบไปเช้า-กลับเย็น รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ไม่สามารถเดินทางไปเที่ยวตลาดพญาตองซูได้

20180119_093621

DSCF8420

20180119_110339

20180119_114823

DSCF8471

20180119_110934

20180119_111022

20180119_112404

20180119_114917

                     ทำให้เศรษฐกิจการค้าบริเวณชายแดนซบเซา ทั้งนี้ จังหวัดกาญจนบุรี ได้เล็งเห็นความจำเป็นในการฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้าการลงทุนบริเวณชายแดนด้านบ้านพระเจดีย์สามองค์ให้กลับสู่ภาวะปกติดังเดิม และการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “ตลาดนัดชายแดน (ไทย-เมียนมา)” ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดกาญจนบุรี ให้มีการดำเนินการจัดต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา ซึ่งการจัดงานครั้งนี้จะเป็นการจัดงานครั้งที่ 11 อันจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจการค้า การลงทุนบริเวณชายแดนบ้านพระเจดีย์สามองค์ให้เพิ่มมากขึ้น และเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์หรือศักยภาพทางการค้า การท่องเที่ยวของเมืองชายแดนสังขละบุรี ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง อันจะนำไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดต่อไปการดำเนินการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าตลาดนัดชายแดน (ไทยเมียนมา) ครั้งที่ 11″ กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงาน 5 ข้อ ดังนี้

1. เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออก การค้า การท่องเที่ยว การลงทุน บริเวณพื้นที่อำเภอสังขละบุรี ตลอดจนบริเวณด่านพระเจดีย์สามองค์ อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรี

2. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตามแนวชายแดนให้มีความคึกคัก และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น 
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน ส่วนราชการและผู้ประกอบการทั้ง 2 ประเทศ ให้มีความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้น 
4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน ให้มีระบบกฎเกณฑ์ยึดถือระบบการค้าเสรีและประโยชน์ร่วมกันเป็นหลัก
5. เพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการบริเวณอำเภอสังขละบุรี และบริเวณด่านพระเจดีย์สามองค์

โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการ OTOP/SMEs, เครือข่ายธุรกิจ Biz Club , วิสาหกิจชุมชน และร้านค้าชุมชนในพื้นที่ จำนวน 100 คูหา การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในช่วงค่ำคืน