Search
วันพฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2021
  • :
  • :
Latest Update

แถลงข่าว” ท่าม่วงบ้านฉัน ดีและงาม”ครั้งที่ 6

20180125_190315

                  วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 19.00 น ณ.บริเวณริมน้ำย่านตลาดเก่าท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรีได้มีการจัดงานแถลงข่าว” ท่าม่วงบ้านฉัน ดีและงาม”ครั้งที่ 6 ภายใต้โครงการรากวัฒนธรรม ” ท่าม่วงบ้านฉัน ดีและงาม” สู่ความเป็นวิถีไทย วิถีถิ่น แผ่นดินทวารวดี  โดยมีนายอธิสรรค์ อินทร์ตรา  นายอำเภอท่าม่วง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  นายพิสันต์ จันท์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี นายวิศรุต  อินแหยม  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกาญจนบุรี  นางสาวจรรยา  รักษ์สาธิตกิจ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี ผศ. ปริญญา  ชูแก้ว  อาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  นายพิสิษฐ์   กาญจนภิญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง  นางสาวนวรัตน์ สิโรตมรัตน์  ประธานชมรมคนรัก(ษ์)ตลาดเก่าท่าม่วง ร่วมแถลงข่าว โดยมีดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส และนางหัชชพร เสถียรุจิกานนท์ เป็นผู้ดำเนินรายการ 

page2

              นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา  นายอำเภอท่าม่วง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวว่า จังหวัดกาญจนบุรีโดยสำนักงายวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2561 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรีจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ดำเนินโครงการ รากวัฒนธรรมของดีบ้านฉัน สู่ความเป็นวิถีไทยวิถีถิ่นแผ่นดินทราวดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งเป็น ของดีบ้านฉัน อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจซึ่งจะนำมาสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชนตลอดจนเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการทางวัฒนธรรมรวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศอันเป็นการนำมิติทางวัฒนธรรมมาพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยให้ชุมชนท้องถิ่นผู้เป็น เจ้าของพื้นที่ทางวัฒนธรรมเกิดความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดทรัพยากรทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนอย่างยั่งยืน   ในการนี้มีหน่วยงานร่วมบูรณาการดำเนินโครงการประกอบด้วยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีโดยนางสาวจรรยารักษ์  สาธิตกิจ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมการแถลงข่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงานในวันนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกาญจนบุรีโดยนายวิษรุต อินแหยม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกาญจนบุรีนำผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวและสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมแถลงข่าว 

page

                      นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่น่าสนใจในงานตลอดระยะเวลา 3 วัน โดยได้รับความร่วมมือจากจังหวัดต่างๆในกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1 ซึ่งได้แก่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ราชบุรี นครปฐมและสุพรรณบุรี ได้นำเครือข่ายทางวัฒนธรรม มาสาธิตและจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตภัณฑ์ วัฒนธรรมไทย(Cultural Product of Thailand:CPOT)  อีกทั้งยังมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรีได้นำกิจกรรมมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย โดยมีกิจกรรมการเสวนาหัวข้อ “การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในยุค Thailand 4.0 การเดินแฟชั่นผ้าไทยและผ้ามัดย้อมสีจากใบมะม่วง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนท่าม่วง เวทีรำวงย้อนยุค คาราโอเกะและลีลาศ โรงหนังกลางแปลง การให้บริการร้านเสริมสวยย้อนยุคจากวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีการให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ จาก กศน.จังหวัดกาญจนบุรี จัดนิทรรศการองค์ความรู้และจำลองวิถีชีวิตชุมชนท่าม่วง(พุทธ คริสต์ อิสลาม จีน) จัดนิทรรศการมุมสวยที่บ้านฉัน ณ.แหล่งเรียนรู้บ้านปอเชียง การจัดแสดงลานวัฒนธรรมและศิลปะการดนตรีลานกีฬาพื้นบ้าน

page4

                   นายพิสิษฐ์  กาญจนภิญพงศ์  นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วงได้กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเพื่อนำคุณค่าและเอกลักษณ์ของชุมชนมาสร้างรายได้รวมถึงสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชนสำนักงานเทศบาลตำบลท่าม่วงจึงได้เข้ามาสนับสนุนการจัดงาน ท่าม่วงบ้านฉัน ดีและงามครั้งที่ 6 ซึ่งได้อำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการด้านสถานที่สาธารณูปโภคและมอบหมายบุคคลและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเข้าร่วมดำเนินงานตลอดมา

page5

                ผศ.ปริญญา ชูแก้ว อาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบังได้กล่าวว่า จากการที่ได้ร่วมทำงานกับชุมชนท่าม่วงโดยเฉพาะการจัดงานท่าม่วงบ้านฉันดีและงามตั้งแต่ครั้งที่ 1-5 จะเห็นได้ว่าชุมชนมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นซึ่งจะเห็นได้จากการให้ความร่วมมือของชุมชนหน่วยงานองค์กรต่างๆได้ให้ความสำคัญปัจจุบันนี้ชุมชนมีการดำเนินกิจกรรมที่หลากหลายขึ้นมีการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวอย่างจริงจังเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

page3

                              นายวิศรุต  อินแหยม ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานกาญจนบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี กำหนดจัดงาน “ท่าม่วงบ้านฉันดีและงาม ครั้งที่ ๖” ภายใต้โครงการรากวัฒนธรรม “ของดีบ้านฉัน” สู่ความเป็นวิถีไทย วิถีถิ่น แผ่นดินทวารวดี ในระหว่างวันที่ ๒-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ บริเวณย่านตลาดเก่าท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรีสำหรับกิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจ ร่วมชมนิทรรศการ “ภาพถ่ายมุมสวยที่บ้านฉัน” ย่านตลาดเก่าท่าม่วง ชมการแสดงกลองเภรีและกลองไฟ ศิลปะป้องกันตัวอาวุธดาบ จากสำนักดาบพุทไธสวรรย์ พัดกังฟูลูกหลานมังกรจีน การแสดงโขน การแสดงยกธงบุษบก ระบำศรีไชยสิงห์ รำวงย้อนยุคสไตล์งานวัด ร่วมชม ชิม ช็อป อาหารและภูมิปัญญาพื้นที่บ้าน “ของดีบ้านฉัน” และกิจกรรมการแสดงอื่นอีกมากมาย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานกาญจนบุรีโทรศัพท์๐๓๔๕๑๑๒๐๐, ๐๓๔๕๑๒๕๐๐ ทุกวันในเวลาราชการ อีเมล์ tatkan@tat.or.th หรือสอบถามได้ทาง http://www.facebook.com/tatkan20180125_182820

20180125_190720

20180125_200212

                          นางสาวนวรัตน์ สิโรตมรัตน์  ประธานชมรมคนรัก(ษ์) ตลาดเก่าท่าม่วง ได้กล่าวว่า จากการจัดงานท่าม่วงบ้านฉันดีและงาม ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 มีความภาคภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ชุมชนท่าม่วงสามารถเป็นชุมชนในลำดับต้นๆที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นซึ่งจากเดิมชุมชนท่าม่วงเป็นชุมชน เก่าแก่ที่ไม่มีใครรู้จัก แต่หลังจากชมรมได้ดำเนินการจัดงานนี้ขึ้นมามีการจัดกิจกรรมที่หลายทำให้ชุมชนเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นซึ่งใน ปี พ. ศ. 2560 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ดังนั้นจึงขอเชิญชวนให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมงานในวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ.บริเวณย่านตลาดเก่าท่าม่วงอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี