Search
วันอังคาร 21 สิงหาคม 2018
  • :
  • :
Latest Update

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในจังหวัดกาญจนบุรี”สานสัมพันธ์ไทยเมียนมาครั้งที่ 4

page1

page4

 

                 วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 19.30น. ณ.บริเวณสามแยกหมู่ที่ 12 บ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  นายนพดล สงวนพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดเวทีการแสดง“ศิลปวัฒนธรรมภายใต้โครงการโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น .ในจังหวัดกาญจนบุรี”สานสัมพันธ์ไทยเมียนมาครั้งที่ 4 ประจำปี 2561.โดยมี นายรามิล พัฒนมงคลเชฐ รองปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายวิศรุต อินแหยม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกาญจนบุรี นางสาวจรรยา รักษ์สาธิตกิจ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี นายประสาน สงวนพันธ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อ.จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีพร้อมหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีเปิดงานกันอย่างคับคั่ง และในพิธีเปิดครั้งนี้มีการแสดงของเด็กนักเรียนใน ชุดระบำกินรีร่อน โดย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา).ชุดรำมอญ สามัคคี พี่น้องสองแผ่นดิน ของ ชุมชนหงสาวดี บ้านพุน้ำร้อน ชุดรำตงชาวกะเหรี่ยง ของชุมชนบ้านทิธะ ชุดรำเมียนมา ของชุมชนบ้านทิกิ ร่วมแสดงศิลปะการฟ้อนรำในพิธีเปิดงานอย่างงดงามตระการตา

page23

                          ด้วยจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านจึงทำให้ประชาชนของจังหวัดกาญจนบุรีมีความหลากหลาย ทางด้านเชื้อสายเผ่าพันธุ์อาทิคนไทยเชื้อสาย ไทยคนไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง คนไทยเชื้อสายมอญคนไทยเชื้อสายพม่า เป็นต้นโดยกลุ่มคนไทยเชื้อสายดังกล่าวเหล่านี้ มีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงามแตกต่างกันออกไปเช่นการแต่งกายการประกอบอาหารการประกอบอาชีพการละเล่นการแสดงและความเชื่อต่างๆเป็นต้น ทรงพลให้จังหวัดกาญจนบุรีมีความเป็นอัตลักษณ์ที่งดงามควบคู่กับความสมบูรณ์ทางธรรมชาติซึ่งเป็นที่นิยมชมชอบของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาอย่างยาวนานนอกจากศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นยังเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญที่ทำให้คนในสังคมมีระเบียบวินัยมีความสมัครสมานสามัคคีสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้วิถีชีวิตที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพบริบทพึ่งพิงตนเองได้ซึ่งส่งผลให้ชุมชนและสังคมเข้มแข็งประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน เรื่องนั้นภายใต้การบูรณาการ การทำงานร่วมกันในทุกภาคส่วน เพื่อเร่งสืบสานอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงามของคนไทยเชื้อสายต่างๆ ให้คงอยู่สู่คนรุ่นหลังสืบไป จังหวัดกาญจนบุรีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีได้บูรณาการ ภารกิจร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่าจัดทำโครงการสานสัมพันธ์เมียนมาครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 ขึ้น