Search
วันพุธ 22 สิงหาคม 2018
  • :
  • :
Latest Update

เปิด”งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ ๑๐ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก “๒๔ ภูมิปัญญาไทย สมุนไพรลุ่มน้ำภาคกลาง”

page

                   วันศุกร์ที่   ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  เวลา ๑๗.๐๐ น.  ณ  ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์  อำเภอเมืองกาญจนบุรี นายแพทย์กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เป็นประธาน พิธีเปิด“งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ ๑๐  ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  “๒๔  ภูมิปัญญาไทย  สมุนไพรลุ่มน้ำภาคกลาง” โดยมีนายแพทย์ปราโมทย์   เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวรายงานในการจัดกิจกรรม นายณรงค์ รักร้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับ ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5  นายแพทย์พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก ๒๔ จังหวัด ปราชญ์ชุมชนด้านการแพทย์แผนไทย อสม. ภาคีเครือข่ายสุขภาพ และผู้มีเกียรติจำนวนมากร่วมพิธีเปิดการจัดงานครั้งนี้เปิด รวม ๕  วัน ระหว่างวันที่ ๒ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

             page1

page3

                            ด้านนายแพทย์พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน การใช้สมุนไพรในแต่ละท้องถิ่น ล้วนมีคุณค่า แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นชาติไทย  โดยเฉพาะวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น อันเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย ที่ยังคงรักษาศาสตร์การแพทย์ของชาติ ไว้ได้  ท่ามกลางการแสวงหาทางเลือกในการดูแลรักษาสุขภาพ และกระแสการเข้ามาของศาสตร์การแพทย์ทางเลือกต่างๆ  วัตถุประสงค์ของการจัดงานนี้เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคกลางและภาคตะวันออก ๒๔ จังหวัด  และเครือข่ายบุคลากร ด้านการแพทย์แผนไทย ให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ คุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนา การใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และสมุนไพรท้องถิ่น  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  มั่นคง สู่ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ  กิจกรรมในงานประกอบด้วย  การจัดนิทรรศการ การสาธิตแสดงผลงานภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ผลงานนวัตกรรม จากเครือข่าย ๒๔ จังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก  จากเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแสดงท้องถิ่น ลานหมอพื้นบ้าน  การแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล  การแข่งขันประกวดอาหารเมนูสมุนไพรเพื่อสุขภาพ สาธิตการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย  การฝังเข็มและการแพทย์ทางเลือก ผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ๒๔  จังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  บุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย  อาสาสมัครสาธารณสุข  เยาวชน   นักเรียน  สื่อมวลชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

page2

ขอขอบคุณ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารสุข ที่ได้ดำเนินโครงการมหกรรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านไทย ตั้งแต่ปี พุทธศักราช ๒๕๕๒  เป็นต้นมา โดยในปีนี้จัดเป็นปีที่ ๑๐ ภายใต้กลไกความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายสนับสนุนการบูรณาการทางการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร เข้าสู่ระบบบริการสุขภาพอย่างครบวงจรพัฒนาต่อยอดยารักษาโรคเน้นการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบันให้ประชาชนไทยใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพให้มากยิ่งขึ้น ตลอดจนส่งเสริมการเกษตรเพาะปลูกสมุนไพรในแต่ละชุมชน ช่วยกระจายโอกาสและสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตามมาตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เกิด หมอดี พัฒนาสมุนไพรอย่างครบวงจรเพื่อสร้างยาดี และพัฒนาคุณภาพสร้างบริการดี ให้คนไทยรู้จัก เชื่อมั่น ชอบ และใช้ บริการการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย เพิ่มทางเลือกในการรักษาและการเข้าถึงบริการการแพทย์ผสมผสานแก่ประชาชน