Search
วันพุธ 22 สิงหาคม 2018
  • :
  • :
Latest Update

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน” หลักสูตรการท่องเที่ยวโดยชุมชน (รุ่นที่2)

 

          สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี จัด “โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน”หลักสูตรการท่องเที่ยวโดยชุมชน(รุ่นที่2)ตามแผนกิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ตามอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นภายใต้โครงการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่และปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิมอย่างสมดุล และยั่งยืน

DSC_1494

 

         วันพุธที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 9 .00น.ณ.โรงแรมผึ้งหวานรีสอร์ทแอนด์สปา. อำเภอเมือง. จังหวัดกาญจนบุรี. นายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิด”โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน” หลักสูตรการท่องเที่ยวโดยชุมชน (รุ่นที่2) พร้อมด้วย นางสาวจรรยารักษ์ สาธิตกิจ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี นางปราณี จั่นนพรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานกาญจนบุรี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี นางกัลยา เขียวเปลื้อง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี และผู้เข้าอบรมร่วมพิธีเปิด

page
              สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนกิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ตามอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่และปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว เดิมอย่างสมบูรณ์และยั่งยืนให้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว โดยชุมชนหลักสูตรการท่องเที่ยวโดยชุมชนกำหนดดำเนินการจัดกิจกรรมจำนวน 2 รุ่นโดยรุ่นที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 ถึง 30 มีนาคม 2561 และในวันนี้เป็นการดำเนินการจัดกิจกรรมรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 ถึง 5 เมษายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนพร้อมทั้งสร้างประสบการณ์การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเนื่องจากปัจจุบันรัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยเริ่มต้นจากระดับชุมชนสู่ตำบลสุอำเภอและจังหวัดเป็นลำดับทำให้ชุมชนท้องถิ่นได้เข้ามามีบทบาทในการจัดการการท่องเที่ยวมากขึ้นทั้งในด้านการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติวัฒนธรรมการให้ความรู้ รู้และการบริการนักท่องเที่ยว แต่เนื่องจากชุมชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงซึ่งการจัดโครงการอบรมในวันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จังหวัดกาญจนบุรีจะได้สร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้กับชุมชนต่างๆในจังหวัดกาญจนบุรีได้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการท่องเที่ยวชุมชนที่มีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนต่อไป