Search
วันพุธ 22 สิงหาคม 2018
  • :
  • :
Latest Update

วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีแถลงข่าวการจัดงาน “ประเพณีสงการนต์ สานวัฒนธรรม สามสายน้ำ” สังขละบุรี

 

IMG_5291

IMG_5301

 

                                   วันที่4 เมษายน 2561 เวลา 14.00น.ณ.ห้องสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ได้มีกิจกรรมการแถลงข่าวการจัดงาน “งานประเพณีสงการนต์ สานวัฒนธรรม สามสายน้ำ” ณ.สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี “ภายใต้โครงการประเพณีสงการนต์ สานวัฒนธรรมสองแผ่นดิน ณ.กาญจนบุรี ประจำปี 2561 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 – 18 เมษายน 2561 ณ บริเวณลานเจดีย์พุทธคยา วัดวังก์วิเวการาม ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมแถลงข่าว นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวจรรยารักษ์ สาธิตกิจ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี นายปกรณ์ กรรณวัลลี นายอำเภอสังขละบุรี นายนพดล สงวนพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นางวงเดือน น้อยพิทักษ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลวังกะ นางสาวอรัญญา เจริญหงส์ษา เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอสังขละบุรี และผู้แทนชุมชนมอญบ้านวังกะ ร่วมแถลงข่าว คุณจิตติมาพร นิลมัย ผอ.สถานีโทรทัศน์กาญจนบุรี ชาแนล เป็นผุ้ดำเนินรายการ และนายวิศรุต อินแหยม ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานกาญจนบุรี นายสมโภชน์ ดอกยอ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมคณะกรรมการสภาฯ นายอนุ ทองดี ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี นายวิเชียร เจนตระกูลโรจน์ นายกสมาคมการค้าอาหารจังหวัดกาญจนบุรี ว่าที่พันตรีสุเนตร ทองดี พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรีนายจรัญ รุ่งมณี นายกสมาคมสื่อท้องถิ่นไทย  นายสมพร พลอยมุกดา อุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าว 

IMG_5338

IMG_5358

IMG_5331

IMG_5317IMG_5316

IMG_5372

นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า ด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ให้ดำเนินโครงการประเพณีสงการนต์ สานวัฒนธรรม สามสายน้ำ” ณ.สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี “ภายใต้โครงการประเพณีสงการนต์ สานวัฒนธรรมสองแผ่นดิน ณ.กาญจนบุรี ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสงเสริมและสืบสานประเพณีสงการนต์ ของชาวไทยเชื้อสายมอญ อำเภอสังขละบุรี ปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ รักครอบครับ ชุมชนถิ่นเกิด สร้างความรักสามัคคี และทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ตลอดจนให้เยาวชน ประชาชน เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม มรดกภูมิปัญญาพื้นถิ่น ร่วมกันอนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีพื้นถิ่นให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อีกทางหนึ่ง โดยนำประเพณีวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยให้ชุมชนท้องถิ่นผู้เป็นเจ้าของพื้นที่ทางวัฒนธรรมเกิดความตื่นตัว และเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทรัพยากรทางวัฒนธรรมในท่องถิ่นของตนให้ยั่งยืนสืบไป