Search
วันพฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2021
  • :
  • :
Latest Update

อะเมซิ่งบ้านหนองขาวเปิดงาน”ประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2561”

 page

page

                                เมื่อวันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561 เวลา 19.00น. ณ.ลานวัดอินทาราม ตำบลหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดงาน”ประเพณีสงกรานต์บ้านหนองขาวประจำปี 2561” โดยมี อธิสรรค์ อินตรา นายอำเภอท่าม่วง กล่าวต้อนรับ และนายทรงพล เอกจิตต์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว กล่าว วัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมด้วย นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี น.ส.กิตติยา จึงรุ่งเจริญกิจ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี น.ส.ปราณี จั่นนพรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานกาญจนบุรี น.ส จรรยารักษ์ สาธิตกิจ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี นายนพดล สงวนพันธ์ รองนายก อบจ.จังหวัดกาญจนบุรี นางลำพัน ครูทอง กำนันตำบลหนองขาว ผุ้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน และสื่อมวลชนเข้าร่วมเปิดงาน 

page1

                  ประเพณีสงกรานต์บ้านหนองขาวประจำปี 2561 เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของบ้านหนองขาวจังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการแสดงวัฒนธรรมบันเทิงไอ้บุญทองบ้านหนองขาว เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีและความปรองดองสมานฉันท์ตามนโยบายของรัฐบาล สำหรับการจัดงานครั้งนี้มีกิจกรรม ต่างๆ อาทิ ขบวนแห่เกวียนนางสงกรานต์จำนวน 34 ขบวน การแข่งขันจับวัว มัดวัว การแข่งขันชกมวยไทยและการละเล่นพื้นบ้าน ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆอาทิอำเภอท่าม่วง กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนเยาวชนและพี่น้องชาวตำบลหนองขาว โดยได้รับการสนับสนุน งบประมาณจากการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีจำนวน 500,000บาท เทศบาลตำบลหนองขาวจำนวน 150,000บาท เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวจำนวน 50,000บาท ชุมชนบ้านหนองขาว ถือว่าเป็นชุมชนที่เก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ที่ยังคงรักษาประเพณี วัฒนธรรม ของตนเองไว้อย่างเหนียวแน่น สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อมิให้สูญหาย จนกลายเป็นเอกลักษณ์และวิถี ชีวิตของคนหนองขาวสืบมา ดังคำขวัญที่ว่า ท้องถิ่นคนขยัน กล่าว”ขวัญวัวลาน ตำนานหลวงพ่อ ผ้าทอหนองขาว สะเดาลือชื่อ ข้าวซ้อมมือ เรื่องหรือน้ำตาลสด งดงามวัฒนธรรม “