Search
วันพุธ 22 สิงหาคม 2018
  • :
  • :
Latest Update

 เปิด”ตลาดชุมชน ฅนบ่อพลอย”2561จ.กาญจนบุรี

 

 

 

                          

               เมื่อวันศุกร์ ที่11 เวลา  17.30 น. ณ.ศูนย์ OTOP เทศบาลตำบลบ่อพลอย  อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี.  นายสงบ พิณนอก นายอำเภอบ่อพลอย เป็นประธานเปิด ในพิธีเปิด”ตลาดชุมชน ฅนบ่อพลอย” โดยมีนายชัยเชษฐ์ พัฒนพิชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ่อพลอย กล่าวให้การต้อนรับ และนางสาวณัฐนียา เธียรธำรง พัฒนาการอำเภอบ่อพลอย กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ว่าที่พันตรี สุเนตร ทองดี พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี นายสุชาติ ภัคพาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ผู้ใหญ่จักรกฤษ บางอ้อ ผญ.ม1 ต.บ่อพลอย พร้อมหน่วยงานราชการ ภาครัฐเอกชน พ่อค้าแม่ค้า และประชาชนร่วมพิธีเปิดกันอย่างมากมาย

               ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่17 ตุลาคม 2560ให้ดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการภาคประชาสังคม ภาคประชาชนภายใต้โครงการ ตลาดประชารัฐ เพื่อพัฒนาพื้นที่ตลาดใหม่ ขยายพื้นที่ตลาดเดิม และ เพิ่มวันทำการเพื่อให้ผู้ประกอบการรายใหม่ได้ มีโอกาสค้าขายรวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบการ ที่ได้รับความเดือดร้อน จากการไม่มีสถานที่ค้าขาย ให้มีพื้นที่การค้าขาย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ่อพลอย จึงได้ร่วมกันกับเทศบาลตำบลบ่อพลอยและผู้นำชุมชน ในพื้นที่

ในการจัดกิจกรรมตลาดชุมชน คนบ่อพลอยโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนคนบ่อพลอย ได้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าที่แน่นอน เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน เป็นการเตรียมความพร้อม ในการรองรับนักท่องเที่ยวและในปีนี้ตำบลบ่อพลอยได้รับจัดสรรงบประมาณด้านชุมชนท่องเที่ยว  OTOP  นวัตวิถี จากกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งจะ พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป เป็นสถานที่พักผ่อนยามเย็นของคนบ่อพลอย และเปิดโอกาสให้มีการแสดงความสามารถ โดยจะมีกิจกรรมบนเวทีสนับสนุนหมุนเวียนทุกสัปดาห์ ตลาดชุมชนคนบ่อพลอย จัดให้มีการจำหน่ายสินค้าทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 15 .00น.เป็นต้นไป การดำเนินงานครั้งนี้ ได้มีผู้ มาลงทะเบียนจำหน่ายสินค้าจำนวน 135 ราย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประเภทอาหาร การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนด้านสถานที่ และการอำนวยความสะดวก ด้านสาธารณูปโภคจากเทศบาลตำบลบ่อพลอย รวมทั้งได้รับการอนุเคราะห์และให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากภาคีทุกภาคส่วน เช่นสภาวัฒนธรรมอำเภอ โรงงานการไฟฟ้าบ่อพลอย สถานีตำรวจภูธรบ่อพลอย อบต. โกศลและผู้นำชุมชน หมู่บ้านที่ได้ร่วมให้การสนับสนุน