Search
วันพุธ 22 สิงหาคม 2018
  • :
  • :
Latest Update

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรีจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรีจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


                           เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561เวลา 9.00น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย ดร.จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์ ดร.มธุรส ปราบไพรี ผศ.ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์ และดร.ชนิตร์นาถ วิเชียรประดิษฐ์ และคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งเป็นคณะที่ปรึกษากิจกรรมการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดเพชรบุรี อำนวยการโครงการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี นางสาวปาณิดล นิยมค้า นักวิชาการส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรกลุ่มส่งเสริมพัฒนาเกษตรกร และนายสักรินทร์ เทียนทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี นำคณะผู้ประกอบการ และสื่อมวลชน พร้อมด้วย นายอัครวิชย์ เทพาสิต ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเพชรบุรี  เข้าร่วมกิจกรรมรับฟังการบรรยายความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ชุมชนดอนขุนห้วย เรื่องสับปะรดและชมแปลงจากสวนได้แก่ สับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย สับปะรดพันธุ์เพชรบุรีหรือฉีกตา (ตามฤดูกาล) ลิ้มลองรสชาติของสับปะรด ณ ไร่ของกลุ่มสมาชิก ต่อจากนั้นเข้าร่วมกิจกรรมทำกล้วยทอดมันทอดขนุนทอดนะเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนแปรรูปขนุน และ เรียนรู้การย้อนรอยสู่การทำเกษตรแบบธรรมชาติ จากนั้นเดินชมสวนไม้พืชไม้ผล อาทิ ทุเรียน มังคุด เงาะ มะพร้าว มะนาวยักษ์ ณ. สวนเพชรริเวอร์วิวรีสอร์ท

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนแปรรูปขนุน

สวนเพชรริเวอร์วิวรีสอร์ท

 

                                       การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยว ที่ทำให้กระจายรายได้สู่ท้องถิ่นในการนำทรัพยากรในพื้นที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้กิจกรรมทางการเกษตรเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยว ชมสัมผัสและร่วมทำกิจกรรมทางการเกษตร แต่อุปสรรคในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมาเป็นระยะเวลาประการหนึ่งคือการเป็นแหล่งท่องเที่ยวราคาถูกเนื่องจากสินค้าและบริการที่เสนอขายนั้นมีอัตราที่ต่ำเกินไปกว่าที่ควรจะเป็น การขายสินค้าและการบริการในราคา ต่ำ ยิ่งส่งผลให้ไม่มีการไหลเวียนของเงินตราเพียงพอสำหรับการจัดการด้านฟื้นฟู และรักษาคุณภาพของสินค้าและบริการของแหล่งท่องเที่ยว ได้ สิ่งนี้เป็นจุดอ่อนและข้อจำกัดด้านการจัดการคุณภาพของการบริการท่องเที่ยวที่เป็นปัญหาหลักที่ยังรอการแก้ไข ดังนั้น คณะที่ปรึกษาโครงการจึงมีแนวคิดเรื่องการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดเพชรบุรีเพื่อให้เกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรองค์กรเกษตรกร ได้มีโอกาสร่วมมือกันแสดงบทบาทและทำหน้าที่ร่วมกันในหลายด้านอย่างครบวงจรเพื่อให้มีความพร้อมและศักยภาพที่จะเข้าสู่การแข่งขันได้โดยมีหลักการสำคัญคือการเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันเพื่อให้เกิดการประสานงานและสร้างความเข้าใจในจุดมุ่งหมายของการบริหารจัดการเครือข่ายร่วมกันให้สามารถดูแลควบคุมคุณภาพกันเอง และสร้างศักยภาพในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อการแข่งขันในระดับสากลได้รวมไปถึงการเป็นศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระหว่างกลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยกันไปยังนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นผู้บริโภคได้อย่างถูกต้องเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีให้มีการบริหารจัดการในรูปแบบเครือข่ายที่เหมาะสมมีการพัฒนาศักยภาพของสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดกลุ่มเป้าหมาย