Search
วันพุธ 22 สิงหาคม 2018
  • :
  • :
Latest Update

      คนมันส์อาร์ต ราชบุรี

ชื่องาน                     คนมันส์อาร์ต ราชบุรี

วันจัดงาน                 11-13 สิงหาคม  2561 

สถานที่จัดงาน         บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี และริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไฮไลท์ของงาน         ชมกิจกรรมในรูปแบบศิลปะที่สร้างสรรค์ แสดงออกถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ครอบคลุมงานศิลปะทุกแขนง เพื่อเชิดชูศิลปินในท้องถิ่น และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเดินทางไปยังพื้นที่ นอกจากจะมีผลงานของศิลปินท้องถิ่นแล้ว ยังมีงานศิลปะจากพื้นที่อื่น ๆ มาร่วมงาน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนศิลปะระหว่างพื้นที่ รวมถึงการแสดงนวัตกรรมผ่านงานศิลปะในมุมมองใหม่ (Innovative Art) การแสดงศิลปะร่วมสมัย และดนตรีจากนักร้องที่มีชื่อเสียง

ติดต่อสอบถาม  ททท.สำนักงานกาญจนบุรี โทร.034 511200, 034 512500