Search
วันพุธ 22 สิงหาคม 2018
  • :
  • :
Latest Update

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีประจำปี 2561 

                                     วันศุกร์ที่ 27 เดือนกรกฎาคม 2561 เวลา 10.00น. น.นายณรงค์ รักร้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานใน“พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี พ.ศ.2561” ณ. ชุมชนคุณธรรมวัดถ้ำองจุ ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวุฒิกาญจนวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดถ้ำองจุ ในการอำนวยความสะดวกและให้ใช้สถานที่เป็นอย่างดี นายสมโภชน์ ดอกยอ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วย นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีนายนรินทร์ ทรงนิพิฐกุล นายอำเภอศรีสวัสดิ์ นายพิพัฒน์ พันธ์พรหม มา ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอศรีสวัสดิ์ ผู้นำชมชน ชาวบ้าน นักเรียนร่วมพิธีเปิด

 

                 ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินโครงการเงินอุดหนุนในการส่งเสริมการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมและความภาคภูมิใจของชุมชนกลุ่มบุคคลหรือบุคคลที่เป็นผู้ถือครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้มีการสืบทอดองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมพร้อมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟู มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ สภาวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีจึงร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีจัดทำโครงการส่งเสริมการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีประจำปีพ.ศ 2561 ขึ้น โดย กำหนดกิจกรรมไว้ 2 กิจกรรม ได้แก่”รำเหย่ย”จัดระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม-16สิงหาคม และการละเล่น”สะบ้า ซึ่งดำเนินการจัด”กิจกรรมในวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 ในวันนี้ 


                       สำหรับกิจกรรมการแข่งขันการเล่นสะบ้าเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กเยาวชนประชาชนทั่วไปที่สนใจ ให้เกิดการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน รวมทั้งปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติสืบต่อไป และในปีพ.ศ 2560 การละเล่นสะบ้าของชาวอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการประกาศขึ้นเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ของจังหวัดกาญจนบุรี และได้รับการประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปี 2561 ในหมวดการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่เยาวชนประชาชนและเครือข่ายวัฒนธรรมที่สนใจจำนวน 100 คน