Search
วันพฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2021
  • :
  • :
Latest Update

เปิดพื้นที่สื่อทางวัฒนธรรม “ตลาดไทย ตลาดธรรม”

ตลาดไทย ตลาดธรรม”ณ. วัดไชยชุมพลชนะสงครามต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

                                       เปิดพื้นที่สื่อทางวัฒนธรรม “ตลาดไทย ตลาดธรรม”ณ. วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ต.บ้านใต้ อ.เมืองฯ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และชุมชนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) จัดกิจกรรมเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ด้วยสื่อพหุวัฒนธรรม ภายใต้ประเด็น “สื่อสร้างสรรค์ สรรสร้างศิลป์ แผ่นดินกาญจน์ จังหวัดกาญจนบุรี” ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เวลา 7.00 – 9.00 น. วันนี้ โดยพระราชวิสุทธิเมธี (ปัญญา วิสุทฺธิปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เปิดกิจกรรม “ตลาดไทยตลาดธรรม” มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและปัจจัยให้แก่ประชาชน และสนับสนุนนักเรียนในกิจกรรมครั้งนี้ ภายใต้การดูแลของ ดร.อำนาจ สุนทรธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม นอกจากนี้มีสินค้าและกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักเรียนและชุมชนมาร่วมกิจกรรมด้วย ซึ่งในวันนี้เป็นการแสดงดนตรีไทยของโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม โดยกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากนักเรียน และชุมชน จะมีที่ตลาดนี้ ในวันที่ 1 , 9 , 16 , 24 และ 31 กรกฎาคม 2562 สำหรับการดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ได้วางกรอบแนวทางไว้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน ภาคี เครือข่าย และศิลปินที่ดำเนินงานอยู่ในพื้นที่ได้นำเสนอศิลปวัฒนธรรมของตนเอง ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดกาญจนบุรีให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และยังเปิดพื้นที่ให้ชุมชนมีรายได้จากทุนทางวัฒนธรรม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เด็กและเยาวชน รวมทั้งส่งเสริมรายได้ให้แก่ศิลปินเด็กและเยาวชนอีกด้วย