Search
วันพฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2021
  • :
  • :
Latest Update

จังหวัดกาญจนบุรีเตรียมจัดถนนคนเดิน “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินปากแพรก” เริ่ม Kick off 22 ธันวาคม 2562

จังหวัดกาญจนบุรีเตรียมจัดถนนคนเดิน “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินปากแพรก” เริ่ม Kick off 22 ธันวาคม 2562 ซึ่งจัดพร้อมกันทั่วประเทศ

จังหวัดกาญจนบุรีเตรียมจัดถนนคนเดิน “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินปากแพรก” เริ่ม Kick off 22 ธันวาคม 2562 ซึ่งจัดพร้อมกันทั่วประเทศ โดยนำผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากชุมชน สินค้าเกษตร อาหารประจำถิ่นของจังหวัดกาญจนบุรีมาจำหน่ายอย่างหลากหลาย
                   นายวิรัช โต๊ะถม ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดกาญจนบุรีเตรียมจัดถนนคนเดิน “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดิน ปากแพรก จังหวัดกาญจนบุรี” โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ที่ บริเวณถนนหลักเมือง เทศบาลเมืองกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นการจัดพร้อมกันทั่วประเทศ ตามนโยบายของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจทั่วประเทศ จึงได้มอบหมายให้กรุงเทพมหานคร และทุกจังหวัด จัดกิจกรรมในรูปแบบถนนคนเดินที่สร้างรายได้ให้ประชาชนในระดับพื้นที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ รวมถึงจัดกิจกรรมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Eco event) โดยให้บูรณาการความร่วมมือในลักษณะประชารัฐ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสถาบันการศึกษาให้เกิดการมีส่วนร่วมโดยจะเริ่มเปิดถนนคนเดินพร้อมกันทั่วประเทศ วันที่ 22 ธันวาคม 2562 (Kick off) นี้ ถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ และดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปี อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
สำหรับ ภายในงาน จะมีผลิตภัณฑ์ สินค้า มาจำหน่ายอย่างหลากหลาย อาทิ สินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง ผลิตภัณฑ์ของดีจังหวัด สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป สินค้าวัฒนธรรม สินค้าพื้นเมือง สินค้าสำหรับเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ รวมไปถึงอาหาร และสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งจะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมสำหรับผู้สูงวัย เด็กและเยาวชน พร้อมทั้งจะมีการออกหน่วยเคลื่อนที่รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนอีกด้วย นอกจากนี้ภายในงานจะเน้นการใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยจะมีการประชาสัมพันธ์การรณรงค์ลดการใช้ถุง หรือ ภาชนะ ใช้แล้วทิ้ง และในครั้งต่อไปจะให้นำภาชนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มาใช้ภายในงานอีกด้วย


ทั้งนี้ ภายในงานจะมีการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ให้มีการจำหน่ายภายในงานโดยเด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
จึงขอเชิญชวนประชาชนมาเลือกซื้อสินค้า อาหาร ของดีของกาญจนบุรี ในถนนคนเดิน “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินปากแพรก” ในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 ที่ ถนนคนเดินปากแพรก จังหวัดกาญจนบุรี