Search
วันพฤหัสบดี 20 มกราคม 2022
  • :
  • :
Latest Update

กสศ.หนุนเสริมการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

 

นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่ เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ. เพราะความเหลื่อมล้ำทางการศึกษานั้น เป็นโอกาสทางการศึกษาของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะชาวจังหวัดกาญจนบุรีมีความเหลื่อมล้ำทางการศึกษามาก เนื่องจากมีพื้นที่กว้างใหญ่ มีเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา อยู่หลากหลายประการ โดยเฉพาะเด็กที่ต่างสัญชาติของประเทศไทยมีจำนวนมาก ปีที่ผ่านมานั้นมีเด็กจำนวนถึงกว่าหนึ่งหมื่นหกพันคน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดว่า จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเป็นอย่างมาก ดังนั้นนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มอบนโยบายงบประมาณแนวทางการดำเนินงานโดย ให้กำหนดเป็นนโยบายในการวางแผนงานและโครงการจัดสรรงบประมาณ ในการดูแลเด็กกลุ่มนี้ อย่างทั่วถึง แต่เนื่องด้วยว่างบประมาณก็มีจำกัด

        ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นที่มาของ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. เข้ามาช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้ โดยผ่านทางจังหวัดกาญจนบุรี และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้มอบหมายให้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีตนเป็นผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องงบประมาณที่ได้รับจาก กสศ. จำนวน 5 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมาซึ่งเสร็จสิ้นโครงการในเดือนสิงหาคม 2563 โครงการดังกล่าว ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้เขียนโครงการส่งเรื่องไป จึงได้รับทุนจาก กสศ.มา จำนวน 5 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นในการช่วยส่งเสริมสนับสนุนและให้โอกาสเด็กที่มีความเหลื่อมล้ำ โดยเริ่มดำเนินงานตามแผนงานของ กสศ.ที่กำหนดให้ โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนในระดับจังหวัดสอดคล้องกับกระทรวง นอกจากนั้นมีคณะกรรมการระดับพื้นที่ ระดับอำเภอ ระดับตำบล เพื่อจะได้ช่วยเข้าไปสืบค้นติดตาม ค้นคว้าหาเด็กที่ขาดหรือด้อยโอกาสทางการศึกษา ซึ่งปีที่ผ่านมานั้นได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี คณะทำงานและคณะบุคลากรทางการศึกษา ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา หลายภาคส่วนมาเป็นคณะกรรมการในระดับจังหวัด เพื่อช่วยกันขับเคลื่อน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตาม และส่งต่อเข้าสู่สถานศึกษาที่เด็กมุ่งหวังต้องการที่จะเรียน เช่น อาชีวะศึกษา กศน. สถาบันต่างๆ ได้มีส่วนร่วมพร้อมจะรองรับให้ทุนการศึกษาเด็กให้โอกาสเด็กที่ด้อยโอกาส ซึ่งช่วยลดภาวะปัจจัยที่ทำให้เด็กนั้นมีปัญหา ถ้ายากจนก็มีการให้ทุนการศึกษาฟรี เรียนฟรี อยู่ฟรี ในส่วนของเด็กเล็กก็จะมีงบประมาณให้ ซึ่งอยู่ในงบประมาณ 5 ล้านบาทนั้น มีการจัดสรรกันไปให้มีทุนทรัพย์งบประมาณในการเรียนตั้งแต่เด็กปฐมวัย แต่ในส่วนของเด็กเยาวชนที่ด้อยโอกาสจะมีส่วนช่วยเหลือด้านการสร้างอาชีพ ด้านทักษะต่างๆและจะทำให้ต่อเนื่อง ที่ทุกหน่วยทุกฝ่ายได้ร่วมมือกันดำเนินงาน เพื่อเด็กและเยาวชน ซึ่งเชื่อว่าโครงการนี้จะได้เป็นโครงการที่ต่อเนื่องใดช่วยส่งเสริมสนับสนุน เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสในปีต่อๆไป