Search
วันพฤหัสบดี 20 มกราคม 2022
  • :
  • :
Latest Update

ราชภัฏกาญจนบุรี นำทีมเลือกเด็กด้อยโอกาสเข้าเรียน

ราชภัฏกาญจนบุรี นำทีมเลือกเด็กด้อยโอกาสเข้าเรียน

                          ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในฐานะประธานคณะทำงานโครงการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผบว่า กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. ได้เลือกให้จังหวัดกาญจนบุรี เป็นหนึ่งใน 20 จังหวัดนำร่อง เพื่อจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ซึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี เป็นสถาบันการศึกษาสำคัญที่เข้าไปร่วมกับงานกับ กสศ. โดยได้เข้าไปมีส่วนร่วมหลักๆ 2 ประการ คือการเข้าไปค้นหาเด็กประถมวัยที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา กว่า 1 หมื่นคน และเยาวชนที่หลุดออกไปจากระบบการศึกษาให้เข้ามาอยู่ในระบบ อีกกว่า 1 หมื่นคน โดยโครงการนี้ได้เริ่มตั้งปี 2562 โดยได้รับงบประมาณจาก กสศ.
                          โดยได้มีการลงพื้นที่คัดเลือกเด็กและเยาวชนทั้ง 2 กรณี ตามที่ กสศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์เอาไว้ ทั้งนี้ ตนในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานคณะกรรมการในการขับเคลื่อน โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ของจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นที่ปรึกษาโครงการ ทั้งนี้ได้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นทั้งระดับจังหวัดไปจนถึงตำบล เพื่อขัยเคลื่อนโครงการดังกล่าวอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ยังได้ทุนจาก กสศ.ในโครงการครูรักษ์ถิ่น โดยผลิตครูรักถิ่น 24 อัตรา ในสาขาประถมวัย ซึ่งเมื่อจบการศึกษาแล้วก็จะเข้ารับราชการครู ไปสอนเด็กตามวัตถุปนะสงค์ของ กสศ.ต่อไป