Search
วันพฤหัสบดี 20 มกราคม 2022
  • :
  • :
Latest Update

“อุมาพร”สาวมั่นราชภัฏฯ เคี่ยวเข็ญด้วยใจ.!! อยากให้น้องได้ดี

ปัญหาการศึกษาของเด็กไทยไม่ได้อยู่ที่การขาดแคลนงบประมาณในการจัดการศึกษาแต่เกิดจากเด็กและเยาวชนบางกลุ่ม ที่ยังเข้าไม่ถึงระบบการศึกษา หรือมีปัจจัยความด้อยโอกาสบางอย่าง ที่ทำให้ต้องออกจากระบบการศึกษาก่อนวัย มีปัญหาสะสมในหลายมิติประกอบกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนกลุ่มวัยรุ่น จะมีการปรับแก้หรือนำกลับเข้ามาเข้าสู่ระบบการศึกษาได้นั้น ในบางกรณีอาจจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยาก และประสบกับปัญหาบางเรื่อง บางปัจจัยพอสมควร ด้วยเหตุเพราะ เยาวชนวัยรุ่นนั้น เริ่มมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นการเข้าถึงเยาวชนที่ประสบกับปัญหาในบางกรณี อาจต้องใช้วิธีการพึ่งพาอาศัย เยาวชนในวัยไล่เลี่ยกัน อายุใกล้เคียงกันมาเป็นตัวปรับเชื่อม ความเป็นเพื่อน ความเป็นพี่น้อง เพื่อมาเป็นผู้ดูแล ให้คำปรึกษา ให้กำลังใจ และแนะแนวทางในการแก้ไข เพื่อให้เยาวชนวัยรุ่นได้กลับเข้ามาพัฒนาทักษะอาชีพ และพร้อมในการกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา อย่างมีศักยภาพ ในอนาคตได้อีกครั้ง ดั่งเช่นกรณีของ ประทิน อ่ำปั้น ปัจจุบัน อายุ 20 ปี  เคยเล่าเรียนในระบบการศึกษาภาคปกติ จนเมื่อมาถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีเหตุจำเป็นต้องหยุดเรียนกลางคัน

จากสภาวะที่ครอบครัวประสบปัญหาด้านรายได้  พ่อและแม่ไม่สามารถส่งเสีย  ให้นายประทิน  ศึกษาต่อจนจบมัธยมปลายได้  ประทินต้องออกมาช่วยพ่อและแม่  ทำไร่ทำสวน  และรับจ้างทำงานอื่นๆ  เพื่อให้มีรายได้เพียงพอกับการดำรงชีวิตอยู่ของครอบครัว  ทำให้ความฝันที่อยากจะเป็นช่างไฟฟ้าไม่ได้เป็นไปตามที่วาดไว้  แต่ยังนับว่าโชคดีที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ซึ่งมี นาย จีระเกียรติ  ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  ให้การสนับสนุน  และให้ความสำคัญกับการศึกษาของเด็กและเยาวชน ทุกเพศ ทุกสถานะ   นางสาวอุมาพร ลัยวงษ์  อายุ 24 ปี  นักศึกษาสาวจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  เป็นผู้อาสารับหน้าที่ผู้จัดการรายกรณีตำบลหนองปลาไหล  ให้กับ กสศ.  เธอเป็นผู้สร้างกำลังใจ  ให้คำปรึกษา  สร้างพลังในการใฝ่รู้ของประทิน  เพื่อนรุ่นน้องด้วยความตั้งใจ  เธอเป็นนักศึกษาฝึกสอนวิชาคณิตศาสตร์ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  อยู่ที่โรงเรียนอนุบาลพนมทวน จ.กาญจนบุรี  ขณะเดียวกัน  เธอรับชอบดูแลพื้นที่ ต.หนองปลาไหล โดยได้ค้นพบประทินที่อาศัยอยู่ที่บ้านห้วยหวาย  ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี  สืบทราบมาว่า  เธอเป็นคนมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือประทินเพื่อให้มีงานทำให้ได้

หลังจากที่ผละจากภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอยู่  เธอจะคอยสอบถาม  พูดคุยกับประทินอยู่เรื่อยมา  โดยมี นายสถาปนา  ธรรมโมรา ผู้ประสานงาน  กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  จังหวัดกาญจนบุรี  ที่ช่วยให้คำปรึกษามาอย่างต่อเนื่อง   จนกระทั่งมองเห็นความตั้งใจของประทิน ว่า  ใฝ่ฝันและปรารถนาที่จะเป็นช่างไฟฟ้า  จึงส่งประทินไปเรียนรู้กับ  นายกฤษดา   ศรีภุมมา  ผู้จัดการของไอเดีย Music  ที่ทำธุรกิจด้านนี้อยู่ในพื้นที่  ด้วยงบประมาณจาก  กสศ.4,000  บาท  อุมาพรได้จัดสรร   เป็นค่าเดินทางและอาหารการกินจำนวน 500 บาท   เป็นค่าอุปกรณ์การเรียนช่างไฟฟ้า 1,500 บาท   และเป็นค่าวิชาชีพ จำนวน 2,500 บาท  ซึ่งในส่วนนี้ไอเดียมิวสิค ก็คืนกลับมาเป็นค่าแรงในการทำงานช่วงระยะเวลาของการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ

อุมาพร   สื่อถึงความท้อเล็กๆว่า   พอถึงเวลาที่ประทินต้องเรียนรู้ภาคปฏิบัติในสถานที่จริง   เช่น   การต่อกล้องวงจรปิด  การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม   การเดินสายไฟในตัวอาคาร   หรือ  การต่อวงจรระบบไฟของวงดนตรี  ในการนัดหมายแต่ละครั้ง   ก็มิได้เป็นไปตามตั้งใจ   ประทินต้องพลาดการเรียนรู้   ขอเลื่อนการเรียนภาคปฏิบัติอยู่บ่อยครั้ง   เนื่องจากมีงานที่ตรงกัน   อุมาพรเธอเข้าใจดีว่า  ประทินจำเป็นต้องรับจ้างงานเหมาเป็นรายครั้ง  จำเป็นต้องหารายได้   เพื่อให้เพียงพอกับรายจ่ายของครอบครัว   จึงทำให้การเรียนด้านทักษะอาชีพแรกเริ่มเป็นไปไม่ต่อเนื่อง   แต่เธอก็พยายามเคี่ยวเข็ญ  โน้มน้าวและให้กำลังใจ  เพื่อให้ประทินมองเห็นว่าการเรียนทักษะเป็นสิ่งที่หาโอกาสได้ยาก   จนกระทั่ง ประทินกลับเข้ามาเรียนทักษะอาชีพในการเป็นช่างไฟฟ้าได้ประสบผลสำเร็จ   ภายในระยะเวลาประมาณ 1 เดือน   ปัจจุบันนี้ประทินสามารถประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าด้วยตนเองได้ในระดับหนึ่งแล้ว

การสนับสนุนการส่งเสริมด้านการศึกษาและการช่วยเหลือเยาวชน   กลุ่มที่ยังเข้าไม่ถึงระบบการศึกษา   หรือกลุ่มที่ต้องออกจากระบบการศึกษากลางคัน   จะเห็นได้ว่า  จำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   จากเจ้าของกิจการ   จากผู้ประกอบการที่ให้โอกาส  และจากสังคมที่สามารถเปิดรับ   เพื่อให้เยาวชนมีความพร้อมในการกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา   เข้ารับการพัฒนาทักษะอาชีพ   เพื่อให้มีศักยภาพและความสามารถสร้างความมั่นคงในชีวิตได้อย่างยั่งยืนต่อไป.